ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

O ιστότοπος epantopoleio.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η κα. Κουφαλιτάκη Ευαγγελία του Ζαχαρία και της Ελένης. Πρόκειται για νομίμως συσταθείσα ατομική επιχείρηση, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Χριστομιχάλη Ξυλούρη αρ. 47, Τ.Κ. 71304, Ελλάδα, με ΑΦΜ 070347443, ΔΟΥ Ηρακλείου, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:  076807027000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email): info@epantopoleio.gr, στο εξής χάριν συντομίας αναφερόμενη ως η: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ». Στην παραπάνω διεύθυνση βρίσκεται το φυσικό μας κατάστημα, που είναι ανοιχτό στο κοινό.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών που θα επισκεφθούν τις ιστοσελίδες του epantopoleio.gr μέσω της δημιουργίας και καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης.

Είναι σημαντικό για εμάς οι πελάτες μας να είναι πάντα ενημερωμένοι και διασφαλισμένοι, και για τον λόγο αυτό θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τους επισκέπτες/πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος epantopoleio.gr για τους παρακάτω όρους χρήσης και προϋποθέσεις.

Προτού μπείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στον ιστότοπο και στις ιστοσελίδες μας, σας καλούμε ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Εάν δε συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, παρακαλούμε να διακόψετε άμεσα τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος epantopoleio.gr.

ΙI. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της κας Κουφαλιτάκη Ευαγγελίας (εφεξής η: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», άλλως «εμάς» ή «μας»), το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση epantopoleio.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται (στο εξής καλούμενος χάριν συντομίας ως επισκέπτης ή χρήστης ή πελάτης, αναλόγως του αν περιορίζεται μόνο σε επίσκεψη στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελίες και αγορά προϊόντων), τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο epantopoleio.gr, καθώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος epantopoleio.gr συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση στους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις, πέραν τους κάτωθι, αποκλείονται ρητώς. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του epantopoleio.gr διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.

ΙΙI. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, αναλαμβάνει, δε, την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τους Όρους Χρήσης σε συχνή βάση, προκειμένου να τους γνωρίζετε επακριβώς.

Εάν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο epantopoleio.gr μετά από ανακοίνωση τροποποίησης των όρων χρήσης συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τους νέους (τροποποιημένους) όρους και προϋποθέσεις.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κ.λπ.

ΙV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο πελάτης συμπληρώνει προσωπικές πληροφορίες (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κλπ.) στην ειδική Φόρμα Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προκειμένου να υποβάλει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  την παραγγελία του για προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει τις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών πληροφορίες που καταχωρούνται από τον πελάτη («προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα»), Τα Δεδομένα του πελάτη διατηρούνται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης με τον πελάτη και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης αυτής, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις εποπτικές Αρχές θα τηρούνται όσο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής. Πρόσβαση στα Δεδομένα του πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του κανονισμού  είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το epantopoleio.gr, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: 

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:  Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:  Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:  Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:  Τέλος, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: info@epantopoleio.gr. Στις ως άνω περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, κινούμενη πάντα εντός του σχετικού νομικού πλαισίου, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και των σχετικών ιστοσελίδων.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύονται οι χρήστες. Μόνη εξαίρεση από τη δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη ή/και ο πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του κατά τη συλλογή των στοιχείων του, ή/και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από διάταξη νόμου ή/και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση όμως τα στοιχεία του πελάτη διατηρούνται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή έγκαιρα εξαιτίας της εκ μέρους του χρήστη αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης υποχρεούται εκ νέου να ενημερώνει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για τα στοιχεία του κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή σε αυτά με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στο: info@epantopoleio.gr.

Τι πληροφορίες συλλέγει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και για ποιους σκοπούς:

Κατά την πλοήγησή σας στο epantopoleio.gr και την πρόσβαση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία και τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την αγορά εμπορευμάτων μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα epantopoleio.grκαι για την εκτέλεση της ή των παραγγελιών σας (ενημέρωση αγοραστή για την κατάσταση της παραγγελίας κ.λπ.).

Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προκειμένου να σας αποστείλουμε τα παραγγελθέντα προϊόντα, χρειαζόμαστε από εσάς να συμπληρώσετε στα αντίστοιχα πεδία το ονοματεπώνυμό σας (ή το όνομα της εταιρείας – προαιρετικά), τη διεύθυνσή σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και το τηλέφωνό σας (κινητό ή σταθερό). Τέλος, υπάρχει επιλογή για την εγγραφή σας στο newsletter της επιχείρησής μας για ενημέρωση μέσω email για νέα προϊόντα και προσφορές.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει και χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα στοιχεία: i) για τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν στοepantopoleio.gr(πχ. δημιουργία λογαριασμού, επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λπ.), ii) για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων, iii) για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα εμπορεύματα και υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, προσφορές κ.λπ., εφόσον έχετε επιλέξει το σχετικό πεδίο κατά την παραγγελία σας), iv) για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες και τις αγορές τους στο epantopoleio.gr.

Για την υποστήριξη της εμπειρίας σας σε ολόκληρο τον ιστότοπο epantopoleio.gr, για τη διαχείριση της πρόσβασης στο λογαριασμό σας και για άλλους σκοπούς που περιγράφονται στη σελίδα πολιτική απορρήτου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως χρήστης καταχωρώντας το ονοματεπώνυμό σας στα σχετικά πεδία και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση σας είναι δύο: Α. Η ηλεκτρονική διεύθυνση ή όνομα χρήστη (email ή username) Β. Ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password). Κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα.

Παρ’ όλα αυτά, έχοντας λάβει κάθε δυνατό μέτρο, η διασφάλιση των δεδομένων που καταχωρείτε δεν μπορεί να διασφαλιστεί απόλυτα και σε περίπτωση απώλειας δεδομένων η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δε φέρει καμία ευθύνη. Είναι δυνατό τρίτα μέρη, μη συμβεβλημένα με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, να αποκτήσουν πρόσβαση ή να υποκλέψουν τις διαβιβάσεις δεδομένων ή τις ιδιωτικές επικοινωνίες χωρίς την άδεια ή τη γνώση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Οι διαβιβάσεις δεδομένων γίνονται με δική σας ευθύνη και συνιστούν ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης & προϋποθέσεων. Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων στον ιστότοπό μας, εγγυάστε ότι τα δεδομένα είναι αληθή, νόμιμα και δεν συμπεριλαμβάνουν υλικό καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλο.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να βρείτε μέσω του συνδέσμου Πολιτική Απορρήτου.

 1. V. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Το υποκείμενο των δεδομένων (πελάτης/χρήστης του ιστότοπου epantopoleio.gr), δηλώνει ότι: Ενημερώθηκα πλήρως για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Έλαβα γνώση για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων μου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, καθώς και για την πολιτική απορρήτου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων προκειμένου να λάβω από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή μέσω συνεργατών της τα παραγγελθέντα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Παρέχω την ελεύθερη, ρητή, σαφή, αβίαστη και εν πλήρη επίγνωση μου, συγκατάθεσή στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για την επεξεργασία των δεδομένων μου.

Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου να εναντιωθώ, ανά πάσα στιγμή, σε αυτήν, μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ως ορίζεται ανωτέρω.

VΙ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο ιστότοπος epantopoleio.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, και αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Απόρρητο Συναλλαγών: Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στην ιστοσελίδα epantopoleio.gr είναι εμπιστευτικές και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παρόλα αυτά, έχοντας λάβει κάθε δυνατό μέτρο, η διασφάλιση των δεδομένων που καταχωρείτε, δε μπορεί να διασφαλιστεί απόλυτα και σε περίπτωση απώλειας δεδομένων η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δε φέρει καμία ευθύνη. Δηλαδή η EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, και δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη, ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Με το παρόν συµφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του καταστήματός μας, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται υποχρεωτικά κατ’ αρχήν στο θεσμό της διαμεσολάβησης σύμφωνα με το Ν. 4640/2019 ή όπως ο Νόμος αυτός κατόπιν τροποποιήσεων εφαρμόζεται και ισχύει, και, εν συνεχεία, εφόσον δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

VΙΙ. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα, ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο σε ό, τι αφορά την ταυτότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές, αλλά και την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δε μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή κατόπιν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρίσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος /παραδρομής κατά την κοινή πείρα, και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

VIII. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από την εκτέλεση ή μη, ή την καθυστέρηση εκτέλεσης τους για οποιαδήποτε αιτία (και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου ”ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ”). Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες μπορεί να προκληθούν κατά την μεταφορά των προϊόντων. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του ιδίου.
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για παραδόσεις που δεν πραγματοποιούνται για λόγους ανωτέρας βίας. Οι αποστολές και παραδόσεις πραγματοποιούνται στη διεύθυνση που καταχωρεί ο πελάτης και είναι δική του ευθύνη η καταχώρηση των σωστών στοιχείων αποστολής. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη μη παράδοσης προϊόντων σε πελάτες που καταχώρησαν εσφαλμένα τα προσωπικά τους στοιχεία. Η παραγγελία ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνία με τον πελάτη, δηλαδή εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή του, επειδή π.χ. τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει δεν είναι ορθά.

Ανωτέρα βία: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, lock-down/περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί (έξοδα μεταφοράς) στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

 • Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωμένη για τα προϊόντα, στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα epantopoleio.gr παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του.
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εγγυάται ότι τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ασφαλή και κατάλληλα προς κατανάλωση, έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αποθήκευση των προϊόντων).
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει λάβει αντίστοιχες εγγυήσεις από τους προμηθευτές της, οι οποίοι φέρουν και το βάρος ευθύνης έναντι του τελικού καταναλωτή.
 • H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για την κατανάλωση των προϊόντων της, για την υπερκατανάλωσή τους ή για τυχόν αλλεργίες των καταναλωτών. Η συσκευασία των προϊόντων, καθώς και τα συστατικά/ οδηγίες χρήσης αναγράφονται από τον προμηθευτή.
 • Αν η παραγγελία επιστρέψει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επειδή ο πελάτης δεν την παρέλαβε ή επειδή το ταχυδρομείο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την παράδοση, αναλαμβάνει ο πελάτης τα έξοδα της επαναποστολής. Τα παραπάνω ισχύουν για επαναποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπου και δραστηριοποιείται προς το παρόν η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
 • Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, ή οποία όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών ή δεδομένων, σε διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή /και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.epantopoleio.gr, ούτε εγγυάται ότι η χρήση αυτού του ιστoτόπου θα είναι χωρίς διακοπές ή λάθη, ούτε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη θα διορθώνονται αυτομάτως. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν εγγυάται την προστασία από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή ηλεκτρονικά στοιχεία, μέσω της χρήσης του ιστοτόπου της.
 • Ο παρών δικτυακός τόπος epantopoleio.gr , προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, το epantopoleio.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του epantopoleio.gr ,όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι το epantopoleio.gr ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

IΧ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα αυτή είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της κας Κουφαλιτάκη Ευαγγελίας. Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ονομάτων των μοντέλων, συλλογών, εμβλημάτων κ.λπ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιδιοκτησίας της κας Κουφαλιτάκη και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ιστοσελίδα έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, downloading ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή η παραπλάνηση κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή/και το ηλεκτρονικό κατάστημα epantopoleio.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτα μέρη, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στον ιστότοπο epantopoleio.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθούν ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους στον οποιονδήποτε.

Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Χ. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κ.λπ., στις online φόρμες επικοινωνίας.Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα epantopoleio.gr για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.,
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 

Η χρήση του epantopoleio.gr  δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης του epantopoleio.gr, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Επίσης υποχρεούται κάθε χρήστης να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά. Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στο epantopoleio.gr   να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται το epantopoleio.gr  για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας. Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το epantopoleio.gr, λόγω παραβάσεως από χρήστη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στο epantopoleio.gr  άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.

 1. XI. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στόχος μας είναι η εξυπηρέτησή σας μέσω από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής: Προηγηθείτε στο epantopoleio.gr, επιλέξτε τα εμπορεύματα που σας ενδιαφέρουν και επιθυμείτε να αγοράσετε. Προσθέστε τα στο «καλάθι αγορών» (shopping cart)  κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο (button) «προσθήκη στο καλάθι» (add to cart), το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψή σας στο epantopoleio.gr. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργείτε την παραγγελία σας. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης και αφαίρεσης προϊόντων όποια στιγμή το επιθυμείτε και πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα της σύντομης διαδικασίας πληρωμής (check out) προκειμένου να ολοκληρώσετε την αποστολή της παραγγελίας σας, αφού πρώτα συμπληρώσετε στα ανάλογα πεδία τα απαραίτητα στοιχεία που σας ζητούνται.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας θα λάβετε από εμάς ένα ενημερωτικό e-mail με την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Η αγορά των προϊόντων ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και την έγκριση της πληρωμής από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Κατά την καταχώριση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώριση της παραγγελίας σας στην ιστοσελίδα μας.

Ο ιστότοπος epantopoleio.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λάθους σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δε μπορεί να αποκλειστεί ότι δε θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή ανθρώπινα λάθη κατά την ενημέρωση της αναγραφής τις τιμής ενός προϊόντος.

XΙI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο εκάστοτε Φ.Π.Α. – Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) και καθορίζονται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Σημειώνεται ότι ενδέχεται οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος epantopoleio.gr να διαφέρουν από τις τιμές του φυσικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και επίσης ενδέχεται προσφορές που ισχύουν για το διαδικτυακό κατάστημα, να μην ισχύουν για αγορές από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης θα καταβάλει το τίμημα που αναγράφεται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας του.

Τα έξοδα αποστολής είναι τρία (3) Ευρώ για αποστολές έως τρία (3) κιλά, εντός Ελλάδας, ενώ για αγορές άνω των 30,00 €, δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής. Για αποστολές άνω των τριών κιλών πραγματοποιείται υπολογισμός των εξόδων αποστολής κατά περίπτωση (ανάλογα με το βάρος και τον όγκο των προϊόντων) και αποστέλλεται σχετικό email στον πελάτη πριν την αποστολή της παραγγελίας.

Για αποστολές προς Κύπρο πραγματοποιείται υπολογισμός των εξόδων αποστολής κατά περίπτωση (ανάλογα με το βάρος και τον όγκο των προϊόντων) και αποστέλλεται σχετικό email στον πελάτη πριν την αποστολή της παραγγελίας. Δεν πραγματοποιούνται αποστολές προς άλλες χώρες εκτός Ελλάδος και Κύπρου.

Οι αποστολές εντός Ελλάδος πραγματοποιούνται από τα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ή άλλης μεταφορικής εταιρείας με την οποία ενδέχεται να συνεργάζεται η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Η πολιτική αποστολής των προϊόντων μπορεί να αλλάξει από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, κατόπιν ενημέρωσης των πελατών μέσω της ιστοσελίδας epantopoleio.gr.

XIII. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας προτείνουμε τους παρακάτω τρόπους πληρωμής για τις αγορές σας:

► Α. Με αντικαταβολή

Ο χρήστης ενημερώνεται κατά το χρόνο παραγγελίας με σχετικό email για το τελικό ποσό που καλείται να καταβάλει κατά το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας.

► Β. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα: epantopoleio.gr, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποστολή του σχετικού email, μπορείτε να καταθέσετε το αντίτιμο των αγορών σας στον παρακάτω λογαριασμό της ατομικής επιχείρησης της κας Κουφαλιτάκη Ευαγγελίας αυστηρά εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας σας. Διαφορετικά θα ακυρωθεί η παραγγελία σας.

Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία:

 1. Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας
 2. Τον αριθμό της παραγγελίας σας, ο οποίος θα σας αποσταλεί μέσω email κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας.

Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να μας στείλετε το καταθετήριο της Τράπεζας μέσω e-mail στο: info@epantopoleio.gr

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της παραγγελίας είναι:

ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK

IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: GR 960263300000110101278046 

SWIFT/BIC: CRBAGRAA

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: GR1501727610005761104136850

 SWIFT/BIC: PIRBGRAA

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Β. Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας

Για αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα epantopoleio.gr, o χρήστης θα ενημερώνεται για το τελικό ποσό που θα καλείται να καταβάλει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει. Μετά την προσήκουσα ενημέρωση του χρήστη, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα προβαίνει σε χρέωση του τελικού ποσού στην κάρτα του. Ενημερώνουμε ότι η εντολή αποδέσμευσης αποστέλλεται άμεσα με την χρέωση στην κάρτα του τελικού ποσού. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην γίνει online πληρωμή θα πρέπει να ακυρώσει στο σύνολο την παραγγελία του και να την υποβάλει εκ νέου. Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της παραγγελίας παρά μόνο ακύρωσης και υποβολής νέας. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών θα προβαίνει στην αποδέσμευση του ποσού. Το ποσό θα είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του χρήστη βάσει των όρων της τράπεζας που έχει εκδώσει την εκάστοτε κάρτα.

Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής των πελατών αναλαμβάνεται από την τράπεζα Eurobank A.E., εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής σας. Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια της υπηρεσίας web banking, η τράπεζα εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους που διασφαλίζουν τις συναλλαγές σας, προστατεύουν τα δεδομένα σας και θωρακίζουν το κανάλι από την πρόσβαση τρίτων. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πελάτες με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς. Δεν συλλέγουμε ούτε αποθηκεύουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές.

Γ. Μέσω PayPal

Επιλέγοντας πληρωμή μέσω Paypal θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Paypal (online ασφαλές σύστημα συναλλαγών) όπου μπορείτε να πληρώσετε είτε με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα είτε μέσω του Paypal λογαριασμού σας. Η διαδικασία πληρωμής μέσω PayPal είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καμιά προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΧIV. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) – Επιστροφή προϊόντων

► Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει  τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη 47 ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες ο Πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@epantopoleio.gr). Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).

(β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

(γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κουφαλιτάκη Ευαγγελία, ePantopoleio.gr, οδός Χριστομιχάλη Ξυλούρη αρ. 47, Τ.Κ 71304, Ηράκλειο) β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epantopoleio.gr  με το εξής περιεχόμενο:

«[Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης]

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε(*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε(*) από τη σύμβασή μου/μας(*) πώλησης του/των(*) ακόλουθου/ακόλουθων(*) αγαθού/αγαθών(*) που παραγγέλθηκε(-αν)(*) στις ………….

Όνομα καταναλωτή(ών)

Διεύθυνση καταναλωτή(ών)

Υπογραφή καταναλωτή(ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

Τόπος ………….., Ημερομηνία……………

[(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.]»

και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

(ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στο φυσικό κατάστημα.  

(στ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε, αφαιρουμένων τα εξόδων μεταφοράς των προϊόντων, με τα οποία έχει ήδη επιβαρυνθεί η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Στην περίπτωση χρέωσης του πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του πελάτη.

(ζ) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

(η) Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής, με τα οποία έχει ήδη επιβαρυνθεί η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

(θ) Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

(ι) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

 1. XV. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

O πελάτης έχει το δικαίωμα, εντός είκοσι (20) ημερών, να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αντικατάσταση τους: 1) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ παραδόθηκαν στον πελάτη προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε (π.χ. λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας) και 2) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν. Ο πελάτης πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) στο info@epantopoleio.gr με το κατάστημα εξηγώντας τον λόγο μη ικανοποίησής του, επισυνάπτοντας φωτογραφία του προϊόντος που αποδεικνύει τον λόγο μη ικανοποίησής του. Αφού η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εξετάσει και εγκρίνει το αίτημα του πελάτη, μπορεί να επιλέξει σε αντικατάστασή του επιστραφέντος, οποιοδήποτε προϊόν επιθυμεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα epantopoleio.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά στην αξία των προϊόντων (επιστροφής και αντικατάστασης) θα καταβάλλεται, προ της αποστολής, από τον πελάτη η διαφορά. Το προϊόν προς αντικατάσταση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς του. Αν ο πελάτης επιλέξει προϊόν μικρότερης αξίας σε αντικατάσταση επιστραφέντος, δεν θα του επιστρέφεται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ η διαφορά.

Ο πελάτης αναγνωρίζει δια της αποδοχής των παρόντων όρων ότι το χρώμα εκάστοτε προϊόντος, όπως εμφανίζεται στις φωτογραφίες του ηλεκτρονικού καταστήματος epantopoleio.gr, ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται απολύτως στο πραγματικό χρώμα του προϊόντος, διότι η απεικόνιση της φωτογραφίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα εξαρτάται από την ανάλυση και το είδος του μόνιτορ – οθόνης που ο πελάτης χρησιμοποιεί.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσει στον πελάτη την πληρέστερη εικόνα του προϊόντος, πλην όμως ενδέχεται κάποια χαρακτηριστικά του προϊόντος να μην είναι ευδιάκριτα στις φωτογραφίες του ηλεκτρονικού καταστήματος epantopoleio.gr.

Το κόστος επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ βαρύνει την τελευταία για την πρώτη φορά, μέσω των συνεργαζόμενων εταιρειών, ενώ σε περίπτωση πιθανής αλλαγής ή αντικατάστασης για δεύτερη ή επιπλέον φορά ο πελάτης θα βαρύνεται με το κόστος επιστροφής. Το κόστος επαναποστολής βαρύνει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για Ελλάδα

Για τις προς Κύπρο αποστολες, στις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και επαναποστολής αυτού, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής (υπάρχει η επιλογή του ελληνικού ταχυδρομείου) για την επιστροφή και επαναποστολή του προϊόντος.

Αφού υποβληθεί το «αίτημα επιστροφής» η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενημερώνει τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών courier και προγραμματίζει την παραλαβή των προϊόντων προς επιστροφή από την διεύθυνση του πελάτη (σε Ελλάδα και Κύπρο) για να τα παραδώσει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για ποιοτικό έλεγχο.

Μετά την παραλαβή των επιστραφέντων προϊόντων στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε εύλογο χρονικό διάστημα ενημερώνει και κατευθύνει τον πελάτη και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί/αντικατάσταση προϊόντος.

XVI. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Ακύρωση της παραγγελίας του πελάτη γίνεται μόνο προτού ολοκληρωθεί η παραγγελία του πελάτη μέσω του ιστoτόπου epantopoleio.gr. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να αφαιρέσει τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών του.

Ο χρήστης δύναται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να προβεί σε τροποποίηση της παραγγελίας του ή σε ακύρωση αυτής, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτής, κατόπιν επικοινωνίας του στο info@epantopoleio.gr  ή δια τηλεφώνου στο 2814003839. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της ολοκληρωθείσας μέσω του ιστότοπου epantopoleio.gr παραγγελίας, μπορεί να γίνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τον χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας μέσω του epantopoleio.gr.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εξυπηρέτηση Πελατών της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας του (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου).

ΧVII. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό κατάστημα epantopoleio.gr, ο πελάτης αναγνωρίζει ότι, για οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει εφαρμόζεται υποχρεωτικά κατ’ αρχήν ο θεσμός της διαμεσολάβησης σύμφωνα με το Ν. 4640/2019 ή όπως ο Νόμος αυτός κατόπιν τροποποιήσεων εφαρμόζεται και ισχύει, και, εν συνεχεία, εφόσον δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το epantopoleio.gr  των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση όρου.

ΧΙΧ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνηση ή άλλο θέμα σας σχετικά με το epantopoleio.gr για αντικατάσταση προϊόντος, σχόλιο ή παράπονο για την παραγγελία σας, παρακαλούμε αποστείλετε μας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση . info@epantopoleio.gr  για να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.